Adroddiad Blynyddol
Tai Canolbarth Cymru 2017

Golwg ar ein perfformiad dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf gan roi sylw i rai o'n blaenoriaethau a'n llwyddiannau

Trosolwg o'r Gymdeithas

Darparu mwy o dai fforddiadwy ar gyfer pobl Canolbarth Cymru

Buddsoddwyd £1 miliwn i gynnal a chadw ein heiddo

Dyrannwyd 190 o gartrefi newydd yn ystod y flwyddyn

Gwariwyd £9,000 ar brosiectau datblygu cymunedol

Dywedodd 93% o denantiaid eu bod yn fodlon gyda'n gwasanaeth cyffredinol

Adeiladwyd 24 o gartrefi newydd

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Helpu pobl hŷn i aros yn eu cartrefi eu hunain yn gysurus a diogel

Ymgysylltu gyda'n cymuned

Cefnogi a gweithio gyda chymunedau i wella ein gwasanaethau

Sut y gwnaethom berfformio

Adolygu ein perfformiad yn barhaus i wella ein gwasanaethau

Perfformiad Ariannol

Sicrhau cynaliadwyedd ariannol Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Gwella ein cartrefi

Buddsoddi i wella ein cartrefi ein barhaus

Datblygiadau newydd

Ymagwedd newydd at dai cymunedol

Gwariwyd £3.3 miliwn ar ddarparu cartrefi newydd

Derbyniodd 604 o breswylwyr gyngor ar fudd-daliadau lles

Dywedodd 89% o breswylwyr bod y rhent yn rhoi gwerth da am arian

Roedd 82% o denantiaid yn fodlon gyda'r gwasanaeth atgyweirio

Derbyniodd 1,842 o gleientiaid help gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Gwasanaethau i breswylwyr

Mae'r timau Gwasanaethau Cwsmeriaid a Rheoli Incwm yn rhoi help a chefnogaeth i gwsmeriaid

Straeon achos

Gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl

Gweithio i'r Gymdeithas

Mae gweithio i Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn fwy na dim ond swydd

Next Prev