Top

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Helpu pobl hŷn i aros yn eu cartrefi eu hunain yn gysurus a diogel

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn darparu arbenigedd, cyngor a chefnogaeth ymarferol i bobl hŷn sydd angen addasu neu gynnal a chadw eu cartefi. Anelwn helpu pobl hŷn i barhau i fyw'n annibynnol mewn cartrefi diogel, cynnes a chyfleus.

Adroddiad y Cadeirydd

Bu 2016/17 yn flwyddyn o newid sylweddol i'r Asiantaeth, yn cynnwys adleoli staff a gwasanaethau Gofal a Thrwsio ym Mhowys o Landrindod i'r Drenewydd. Ond er yr holl newid, mae'n glod i ansawdd ac ymroddiad y grŵp staff bod y gwasanaethau a ddarperir gan breswylwyr Powys wedi parhau i ddatblygu a gwella.

Cynhaliwyd cyfweliadau ar gyfer swydd Cyfarwyddydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys ym mis Tachwedd 2016 ac arweiniodd hyn at benodi Anna Orton i'r sefydliad. Yn anffodus bu'n rhaid i'r Cyfarwyddydd newydd gymryd cyfnod estynedig o absenoldeb am resymau personol ond cafodd trefniadau llanw cadarn eu rhoi ar waith a dymunaf roi ar gof a chadw fy niolch a'm gwerthfawrogiad i'r holl staff  a aeth yr ail filltir a sicrhau y cadwyd effeithiau absenoldeb Anna mor isel ag oedd modd.

Newyddion staffio arall yn ystod y flwyddyn fu recriwtio gweithiwr achos newydd a hefyd grefftwr i ychwanegu at sgiliau'r Tîm Gwasanaethau Ymarferol. Rwyf hefyd yn falch cyhoeddi y cafodd dau aelod newydd eu recriwtio i Fwrdd Rheoli Gofal a Thrwsio ym Mhowys, Rhydian Davies a Stewart Davison, ac edrychwn ymlaen at eu cyfraniad parhaus i'n trafodaethau dros y misoedd i ddod.

Ym mis Tachwedd 2016 lansiwyd y Gwasanaeth Cartrefi Iach gan Kirsty Williams AC. Mae hwn yn wasanaeth ymweld â chartrefi sydd ar gael i bobl dros 60 oed yn byw ym Mhowys. Nod y gwasanaeth yw atal pobl rhag syrthio, baglu a llithro yn eu cartrefi drwy roi cyngor ar ddiogelwch yn ystod asesiad. Caiff unrhyw waith a ddynodir ei wneud gan ein Tîm Gwasanaethau Ymarferol.

Mae'n bwysig cydnabod yr amgylchedd ariannol anodd y mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn parhau i weithredu ynddo. Fodd bynnag, mae'n werth nodi fod gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys warged o £57,742, cyn unrhyw drosglwyddo cronfeydd wrth gefn, fel ar 31 Mawrth 2017. O gofio fod cyfrifon rheoli'r chwarter ariannol cyntaf yn adrodd diffyg o £10,832, mae hyn yn dangos newid dramatig mewn perfformiad ariannol yn ystod y flwyddyn.

Bu'r gwelliant hwn i raddau helaeth fel canlyniad arian a dderbyniwyd o gynigion a wnaed am gyllid o'r Gronfa Gofal Canolraddol, ar gyfer y gwasanaethau Adre'n Ddiogel a Chartrefi Iach ac arian 'Galluogi' sydd wedi hybu gwaith y Rhaglen Addasiadau Brys. Mae'r dulliau newydd hyn o grant wedi galluogi swyddi nas cyllidwyd yn flaenorol i gael eu hariannu a gwneud mwy o waith y Rhaglen Addasiadau Brys yn fewnol, gan sicrhau effeithiolrwydd a chreu arbedion. Mae hefyd yn adlewyrchu gweithio agosach gyda Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn ôl y bwriad pan wnaethom symud.

Fel bob amser, mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys wedi ceisio parhau i adeiladu perthynas gref a chadarnhaol gyda'i bartneriaid ar draws y sectorau statudol, iechyd ac anstatudol yn ystod y flwyddyn. Yn bwysicaf oll, mae'r Asiantaeth wedi ceisio sicrhau ei bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau sy'n galluogi pobl hŷn ym Mhowys i barhau i fyw'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain cyhyd ag sy'n bosibl tra'n mynd drwy gyfnod o newid sefydliadol sylweddol.

Yn ystod y flwyddyn nesaf bydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys, gan adeiladu ar y gwaith a wnaethpwyd eisoes, yn ceisio marchnata ei wasanaethau yn fwy eang. Bydd hyn yn sicrhau fod pobl hŷn a'u teuluoedd/gofalwyr/ffrindiau a'r cyhoedd yn ehangach, yn gwybod am ein gwasanaethau, yr hyn a gynigiwn a sut i gael mynediad iddynt. Yn ychwanegol, rydym eisiau sicrhau fod ein rhanddeiliaid a gwleidyddion (cenedlaethol a lleol) hefyd yn gwybod am ein gwasanaethau a sut yr effeithiant ar y boblogaeth hŷn ym Mhowys. Drwy wneud hynny, gobeithiaf y gallwn barhau i ddenu'r cyllid angenrheidiol i sicrhau y gall ein gwasanaethau ddatblygu ymhellach.

Ar ran y Bwrdd a defnyddwyr gwasanaeth hoffwn ddiolch i holl aelodau'r staff sy'n gweithio mor galed i sicrhau fod y rhai sydd angen ein gwasanaethau ar draws Powys yn eu derbyn mewn ffordd mor gefnogol, cyfeillgar ac amserol.

Hoffwn hefyd fynegi fy niolch i fy holl gydweithwyr ar Fwrdd Gofal a Thrwsio ym Mhowys am eu hymrwymiad i'r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn hon o newid a her.

Julie Metcalf
Cadeirydd

Straeon achos

Sut mae'r asiantaeth yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi arbenigedd, cyngor a chefnogaeth ymarferol i bobl hŷn sydd angen gwaith atgyweirio, adnewyddu neu addasiadau i'w cartref. Gwnawn hyn i helpu pobl i barhau i fyw'n annibynnol, cysurus a diogel yn eu cartrefi eu hunain.

Islaw mae ychydig enghreifftiau o sut mae'r Asiantaeth wedi helpu cleientiaid yn ystod y flwyddyn. Er bod rhai o'r addasiadau yn gymharol fach, maent yn dal i gael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd y cleient.

System wres canolog newydd a chanllaw

Ymwelodd Gweithiwr Achos â Mr M y tro cyntaf y diwrnod ar ôl ei ben-blwydd yn 90 oed, a ddathlodd gyda'i ffrindiau a'i deulu. Mae Mr M yn byw gyda'i wraig mewn byngalo mewn lleoliad gwledig. Bu Mr M mewn iechyd da hyd yn ddiweddar, ond roedd wedi syrthio yn yr ardd wrth fynd i nôl coed tân.  Fel canlyniad roedd wedi gorfod mynd i ysbyty lle gwnaeth hefyd ddal niwmonia.

Roedd yn cael trafferth gyda symud o amgylch ers cael ei ryddhau o'r ysbyty, ac yn cael hynny'n arbennig o anodd gan ei fod wrth ei fodd yn treulio amser yn yr ardd. Yn dilyn yr ymweliad dechreuol, argymhellodd y Gweithiwr Achos eu bod yn cael gosod canllawiau ar y stepiau'n mynd o'r ystafell haul i'r ardd a hefyd cyfeiriodd nhw at y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Therapydd Galwedigaethol i asesu ei anghenion ymolchi a chawsant eu gwahodd i wneud cais am gawod dros y bath gyda Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn talu am y gost. Cynhaliodd y Gweithiwr Achos wiriad budd-daliadau a'i gynorthwyo i wneud cais llwyddiannus am Lwfans Gweini, gan felly godi eu hincwm. Gan fod Mr a Mrs M yn derbyn budd-dal prawf modd 'pasbort', fe gawsant gyllid grant llawn ar gyfer addasu'r ystafell ymolchi a bu modd i ni eu cyfeirio at NYTH, Cynllun Cartref Cynnes Llywodraeth Cymru, i wella eu system wresogi o un tanwydd solid gyda gwresogyddion storio trydan wrth gefn i system wres canolog olew newydd.

Disgrifiodd Mr M y canllawiau a'r gawod newydd fel “bendigedig”. “Wn i ddim beth y byddwn yn ei wneud hebddynt”, meddai. Mae'r canllawiau'n helpu Mr M i fynd i'r ardd yn ddiogel o'r tŷ, er bod y system wres canolog newydd yn golygu nad yw'n gorfod mynd i'r sied mor aml i nôl coed tân!

Dywedodd Mrs M fod y ddau ohonynt yn “ddiolchgar iawn i Gofal a Thrwsio ym Mhowys am eu holl help a chefnogaeth”.

Care & Repair in Powys - new shower
Care & Repair in Powys - new handrail

Asesiad Cartrefi Iach

Cysylltodd Mrs. J. gyda'r Asiantaeth gan fod ffens ei gardd wedi chwythu lawr mewn storm. Roedd yn bryderus fod diffyg ffens yn effeithio ar breifatrwydd ei chymdogion ac roedd rhywun wedi torri i mewn i'w gardd ychydig o flynyddoedd yn ôl felly roedd yn awyddus i'w gwneud mor gadarn ag oedd modd.

Roedd Mrs. J. yn eithaf eiddil ac wedi bod yn yr ysbyty nifer o weithiau. Ymwelodd ein Gweithiwr Achos a chynnal asesiad Cartrefi Iach ac ar ôl trafodaeth, daeth yn amlwg fod y cleient yn bryderus iawn am ei system gwres canolog a osodwyd ychydig flynyddoedd yn ôl dan gynllun effeithiolrwydd ynni'r llywodraeth. Roedd y cleient wedi cael gwasanaeth i'r system yn flynyddol a dywedwyd wrthi bob tro bod y boeler yn y lle anghywir, ei fod wedi ei osod yn wael a bod y peiriannydd diwethaf i ymweld wedi'i gondemnio a'i disgrifio fel “trychineb yn aros i ddigwydd”. Roedd hyn wedi achosi llawer o bryder i'r cleient. Cytunodd ein Gweithiwr Achos i gysylltu â gweithredwr y cynllun fel mater o frys ac yn y cyfamser dywedodd wrth y cleient na ddylai roi'r boeler ymlaen nes yr ymchwiliwyd y sefyllfa.

Gofynnwyd i un o gontractwyr dibynadwy yr Asiantaeth i ymweld â'r cleient a chytunodd roi dyfynbris i Mrs. J. am ffens newydd.

Yng nghyswllt y boeler, ar ôl i Gofal a Thrwsio ym Mhowys gysylltu â nhw, trefnodd NYTH - Cynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru - i beiriannydd ymweld i archwilio'r gwaith a dywedodd Mrs. J. iddo dreulio'r holl brynhawn yno a'i fod yn drwyadl iawn. Roedd wedi dweud wrthi nad oedd y boeler yn beryglus a'i bod wedi'i osod yn ddiogel ac i safonau priodol. Dywedodd Mrs. J. iddi gael sicrwydd mawr a'i fod yn bwysau mawr oddi ar ei meddwl a'i bod mor falch iddi gysylltu â Gofal a Thrwsio ym Mhowys, fel arall byddai wedi bod yn poeni'n ddiangen neu'n gwario arian ar system newydd nad oedd ei hangen ac na allai fforddio.

Bydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn cadw mewn cysylltiad gyda Mrs. J. nes cafodd y ffens ei chwblhau'n foddhaol ac wrth gwrs, mae Mrs. J. yn gwybod fod ein drws bob amser ar agor os yw angen cymorth gennym yn y dyfodol.

Gosod lifft grisiau a chawod mynediad gwastad

Mae gan Mrs W nifer o broblemau iechyd a olygai na allai mwyach fynd i fyny ac i lawr y grisiau ar ben ei hun na mynd i mewn ac allan o'r bath heb gymorth gan ei gŵr. Roedd Mr W wedi brifo ei gefn wrth roi'r cymorth hwn ac roedd y cwpl yn ei chael yn anodd. Gwnaeth Gofal a Thrwsio ym Mhowys eu helpu i wneud cais am Grant Cyfleusterau i'r Anabl a threfnu i lifft grisiau a chawod mynediad gwastad gael eu gosod yn yr annedd. Gwnaeth hyn wahaniaeth enfawr i'r cwpl a dywedodd Mrs W ei bod wrth ei bodd gyda'r ddau a dywedodd wrth y Gweithiwr Achos fod y bachgen bach yn byw'n agos atynt wedi bod i mewn i'w weld ac wedi gofyn i'w rieni os gallai gael lifft grisiau ar gyfer ei ben-blwydd yn 5 oed!

Yn ystod y broses grant, cynhaliodd Gweithiwr Achos Gofal a Thrwsio hefyd wiriad budd-daliadau a dynodi y gallai'r cwpl fod â hawl i fudd-daliadau nad oeddent yn eu hawlio. Fe wnaeth y Gweithiwr Achos helpu Mr W i wneud cais am Lwfans Gofalwr ac yna eu cynorthwyo i wneud cais am Gredyd Pensiwn a gostwng Treth Gyngor sydd wedi arwain at i Mr a Mrs W dderbyn mwy o incwm. Mae'r cwpl yn awr yn cynllunio treulio penwythnos i ffwrdd oherwydd y gwelliant yn eu sefyllfa ariannol.

"

“Mae popeth mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys wedi ei drefnu i ni wedi bod yn fwy na boddhaol ac rydym yn ddiolchgar tu hwnt. Diolch o galon.”

“Mae'r gwelliannau wedi'n galluogi i aros yn ein cartref ei hunan. Gwerthfawrogwn y cyngor ariannol a'r cymorth a roddwyd a bu o help mawr. Llawer o ddiolch.”

Roofus

NÔl I'R DUDALEN GARTREF