Top

Gwasanaethau i breswylwyr

Mae'r timau Gwasanaethau Cwsmeriaid a Rheoli Incwm yn rhoi help a chefnogaeth i gwsmeriaid

Mae gweithio i sicrhau gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid yn bwysig i ni. Mae'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a Rheoli Incwm ar gael i gynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor cyfeillgar i ymgeiswyr a phreswylwyr.

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae gan y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ddwy brif swyddogaeth; delio gydag ymholiadau cwsmeriaid dros y ffôn, gwefan neu wyneb yn wyneb ac i ddyrannu anheddau gwag i bobl ar y rhestr aros. Mae gweithio i sicrhau gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid yn amcan pwysig i'r Gymdeithas. Fel yn y rhan fwyaf o achosion, y mae'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid - y pwynt cyswllt cyntaf - yn anelu i ddarparu'r gwasanaeth o'r ansawdd uchaf posibl i'r rhai sy'n galw.

Ymholiadau Cwsmeriaid

Yn 2016/17 fe wnaeth y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid brosesu 20,183 o alwadau i mewn a threulio 1,282 awr ar alwadau i mewn yn unig. Mae'r siart islaw'n dangos y canran o alwadau cwsmeriaid a dderbyniwyd ar gyfer pob adran gwasanaeth. Hysbysu fod angen gwaith atgyweirio yw'r gyfran fwyaf, gyda thaliadau rhent ac ymholiadau'n dilyn. O gyfanswm nifer y galwadau, caiff y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ddatrys 58% ar gyfartaledd heb drosglwyddo'r galwad i adran arall. Er mwyn darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, rydym yn derbyn gwybodaeth a hyfforddiant rheolaidd ar draws y Gymdeithas fel y gallwn ddelio'n hyderus gyda'r amrywiaeth o ymholiadau cwsmeriaid a dderbyniwn.

Ymholiadau cwsmeriaid

Bodlonrwydd Tenantiaid

Mae'n dda nodi fod bodlonrwydd tenantiaid wedi gwella'n fwyaf sylweddol yn y meysydd dilynol dros y tair blynedd ddiwethaf:

  • Bodlonrwydd cyffredinol, wedi cynyddu o 84.3% yn 2015 i 92.9%. Cynnydd o 8.6 pwynt canran;
  • Gwrando ar sylwadau a gweithredu arnynt, wedi codi o 76.4% yn 2015 i 84.6%. Cynnydd o 8.2 bwynt canran;
  • Ansawdd cyffredinol cartrefi, wedi cynyddu o 79.1% yn 2015 i 87.2%. Cynnydd o 8.1 pwynt canran.

Dyrannu Cartrefi

Ail brif swyddogaeth fwyaf y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yw dyrannu anheddau gwag i bobl sydd â'u henwau ar gyd-gofrestri tai Ceredigion a Phowys. Cafodd polisi a phroses dyrannu newydd eu cyflwyno ym Mhowys a hefyd Geredigion eleni. Yn y ddwy sir, daeth ceisiadau papur i ben a chyflwynwyd gwasanaeth ar-lein a dros y ffôn yn y lle wedi'i reoli gan y cyngor sir perthnasol. Yn 2016 fe wnaethom ymuno â Chofrestr Tai Gyffredin Powys, gan newid ein rhestr aros ein hun am restr gyfunol ar gyfer pob landlord cymdeithasol ym Mhowys. Gyda chyd-gofrestri tai yn y ddwy sir, ni erioed yn haws i wneud cais am gartref!

Dyrannodd y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid 190 o anheddau newydd a phresennol eleni. Roedd hyn yn cynnwys wyth fflat newydd yn y Drenewydd (Glan y Dŵr) a deg annedd yn Llanidloes (Coed y Llan). Ein targed yw ailosod anheddau mewn 15 diwrnod ac roedd ein hamser cyfartalog yn cyfateb y targed eleni. Yn y cyfnod hwn gwnawn waith trwsio yn yr annedd, gan wneud yn siŵr ei bod yn diwallu ein safon ail-osod cyn bod person newydd yn cymryd tenantiaeth.

Rheoli Incwm

Er cyflwyno rhai o ddiwygiadau Budd-dal Llesiant y Llywodraeth, gostyngodd dyled presennol rhent tenantiaid gan £6,663.25 yn ystod y flwyddyn ariannol. Mae cyflwyno'r Credyd Cynhwysol, y cap ar Fudd-daliadau Llesiant a'r ffi am danddefnyddio yn parhau i achosi heriau i breswylwyr a hefyd y Gymdeithas oherwydd taliadau afreolaidd ac is.

Dyledion tenantiaid presennol a chyn-denantiaid sy'n ddyledus i'r Gymdeithas

Rheoli incwm

Mae'r tîm yn gweithio'n galed gyda preswylwyr sy'n cael anawsterau ariannol i geisio dod o hyd i ddatrysiad sy'n eu galluogi i ad-dalu'r ddyled i'r Gymdeithas tra'n llwyddo i fforddio costau eraill. Rydym yn rheolaidd yn:

  • Gweithio cynllun talu sy'n gweddu i amgylchiadau unigol;
  • Canfod dull talu sy'n gweddu i'r talwr;
  • Gwneud cysylltiad rheolaidd gyda'r tenantiaid hynny sydd mewn ôl-ddyled i sicrhau taliadau rheolaidd;
  • Gweithio gydag asiantaethau eraill i geisio cael help o bob ardal.

Cafodd y Gymdeithas 12 Orchymyn Llys ar gyfer meddiant eiddo am beidio talu rhent y flwyddyn ariannol ddiwethaf a dim ond tri arweiniodd at ddadfeddiannu.

Mae'r Cynghorwyr Budd-daliadau Llesiant yn gweithio'n agos gyda'r tîm i ymweld â'r preswylwyr hynny sy'n cael anhawster talu eu rhent er mwyn gwneud y gorau o'u hincwm a gostwng eu hôl-ddyledion rhent. Nid yw pob preswylydd sy'n ei chael yn anodd talu'r rhent mewn ôl-ddyled a chysylltodd y Cynghorwyr Budd-daliadau Lles â 604 o breswylwyr y llynedd i helpu gyda cheisiadau am fudd-daliadau, yn gyfanswm o £372,316.26 mewn budd-daliadau ychwanegol ar gyfer preswylwyr.

Mae tua 57% o'n tenantiaid yn talu'r rhent eu hunain; mae'r rhan fwyaf o'n tenantiaid yn talu eu rhent ar amser bob wythnos ac roedd 887 tenant wedi talu eu rhent yn gyfredol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.  Mae'r tîm yn annog talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, gyda 660 o denantiaid yn talu eu rhent y ffordd hon, gan sicrhau taliad rheolaidd a rhwydd.

Edrychwn ymlaen at y flwyddyn ariannol newydd a'r heriau a ddaw.

"

Rwyf wedi bod yn cael trafferthion gydag arian a phethau eraill ar hyd fy oes, ac oherwydd hyn roeddwn wedi cuddio fy mhen yn y tywod. Roedd y Tîm Rheoli Incwm mor garedig a rhwydd siarad gyda nhw. Roedd yn brysur iawn gyda fy mhlant adref pan ddaeth y Cynghorydd Budd-daliadau Lles, ond roedd yn amyneddgar a charedig wrthyf fi a fy mhlant. Diolch.

Tenant

Roofus

NÔl I'R DUDALEN GARTREF