Top

Gwella ein cartrefi

Buddsoddi i wella ein cartrefi ein barhaus

Mae Tai Canolbarth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi adnoddau sylweddol i gynnal ei chadw i barhau i wella, moderneiddio ac atgyweirio ei chartrefi.

Cynnal a Chadw ein Cartrefi

Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cynhaliodd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru amrywiaeth o raglenni gwaith wedi'u cynllunio i sicrhau y caiff ein cartrefi eu cynnal a'u cadw yn unol â Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC) a'u bod yn darparu cartrefi cysurus, modern a diogel i'n tenantiaid.

Buddsoddodd y Gymdeithas gyfanswm o £1 miliwn mewn gwaith gwella wedi'i gynllunio, lle gwnaeth ein preswylwyr fanteisio o:

  • 117 cegin newydd;
  • 24 o gartrefi'n cael drysau a ffenestri newydd;
  • 23 ystafell ymolchi newydd;
  • 80 boeler newydd;
  • Gosod systemau gwresogi panel mwy effeithiol a modern mewn 4 cartref yn lle systemau gwresogyddion storio;
  • Gosod gwres canolog nwy yn lle gwresogyddion storio mewn 9 cartref gyda chymorth grant.

Ailaddurno

Cafodd 198 o gartrefi eu hailaddurno'n allanol yn ogystal â gwahanol ardaloedd cymunol mewnol. Cafodd cartrefi yn Gwel Afon a Melin y Dre lanhau rendr bioladdwr a rhoddwyd rendr newydd ar nifer o gynteddau yn Lugg View.

Ailaddurno

Gwaith Mawr

Yn ychwanegol at y rhaglenni arferol o osod cydrannau newydd, roedd y rhaglenni gwaith mawr a gwblhawyd yn cynnwys:

  • Gosod balconïau newydd yn Nhroed y Rhiw, Llandrindod;
  • Gosod gorchudd to newydd a thynnu hen ystafell haul yn Bronllwyd yn y Drenewydd;
  • Cwblhau gwaith ffyrdd oedd heb ei orffen a mabwysiadu ffordd yn ddilynol ym Mhonterwyd.

Safon Ansawdd Tai Cymru

Gwnaed gwaith gwella SATC mewn 103 cartref oedd yn cynnwys ailfodelu ystafelloedd ymolchi a gosod 70 cawod. Yn ychwanegol, mae 43 cartref arall yn cydymffurfio'n llawn â SATC fel canlyniad i raglenni amnewid cydrannau.

Rydym yn awr yn y broses o dendro ar gyfer rhaglen cydrannau mawr 2017/18 yn unol â gweithdrefn dethol Fframwaith Undod.

Mae cynnal a chadw parhaus hefyd yn rhan bwysig o waith i sicrhau cynnal a chadw ein cartrefi: drwy gydol y flwyddyn fe wnaethom addurno 195 cartref yn allanol, yn cynnwys ardaloedd cymunol, ar draws 24 stad, yn werth bron £130,000.

Byw'n Annibynnol

Mae'r Gymdeithas yn rhoi cefnogaeth lawn i bobl hŷn ac anabl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn unol â'n strategaeth Cartrefi Gydol Oes. Rydym wedi buddsoddi ychydig dros £241,000 yn gwneud gwaith addasu mawr i gartrefi i gynorthwyo preswylwyr i barhau'n annibynnol yn y ffordd yma. Roedd y gwaith yn cynnwys 37 cawod mynediad gwastad a 3 lifft grisiau ynghyd â 58 mân addasiad yn amrywio o osod tapiau codi i rampiau mynediad. Gwariwyd £12,000 pellach i ddarparu ar gyfer y gwaith addasu bach yma.

Byw'n Ddiogel

Cymerwn ein cyfrifoldebau Rheoleiddio o ddifrif a sicrhau fod ein cartrefi, offer ac ardaloedd chwarae yn ddiogel i'n preswylwyr ac ymwelwyr. Mae gennym system archwilio gwasanaeth a chynnal a chadw cynhwysfawr i gynnwys meysydd iechyd a diogelwch allweddol fel diogelwch nwy a thrydan, systemau rheoli tân, lifftiau, offer arbenigol a rheoli asbestos ac rydym yn ymroddedig i gynnal ein lefel uchel iawn o gydymffurfiaeth yn y meysydd hyn. Fe wnaethom wario £250,000 y llynedd i sicrhau bod y mesurau cydymffurfiaeth hyn yn cael eu cyflawni.

Bodlonrwydd Tenantiaid

Mae'r Gymdeithas yn cymryd dewis preswylwyr a bodlonrwydd cyffredinol tenantiaid gydag ansawdd y gwaith a wneir i'w cartrefi o ddifrif. Ceisiwn fod mor hyblyg ag sydd modd yn y ffordd y cyflwynwn ein rhaglenni o waith wedi'i gynllunio a'r ystod o ddewisiadau a gorffenion cysylltiedig a gynigir. Roedd lefel cyffredinol bodlonrwydd tenantiaid gyda chynnal a chadw wedi'i gynllunio yn 95% yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Er bod hyn yn lefel barchus o gyrhaeddiad, rydym eisiau gwella ar hyn yn y dyfodol drwy hysbysu darpariaeth gwasanaeth wedi'i seilio ar ddealltwriaeth well o'r hyn mae'n tenantiaid ei eisiau drwy gynyddu adborth tenantiaid. Mae hyn yn amcan creiddiol yn y cynllun busnes ar gyfer 2017/18.

Sian Howells
Cyfarwyddydd Busnes Newydd

Gwasanaeth Atgyweirio

Mae gwaith y Gwasanaeth Atgyweirio'n disgrifio'r atgyweiriadau ymatebol a wnaed ym mlwyddyn ariannol 2016/17.

Bu'r ffordd yr ydym yn ail-osod unedau gwag yn llwyddiant enfawr i'r Tîm Cynnal a Chadw.

Yn 2015, sefydlodd y Gymdeithas ei “Dîm Unedau Gwag” i wneud y gwaith angenrheidiol i unedau gwag ynghynt ac i safon uchel newydd. Yn 2015, parhawyd i sicrhau arbedion cyllidebol, er i absenoldeb staff annisgwyl yn nes ymlaen yn y flwyddyn gael effaith niweidiol a amlygodd orddibyniaeth bosibl ar gronfa fechan o staff.

Cafodd costau cyffredinol eu gostwng gan bron 40% ac mae bodlonrwydd tenantiaid gyda'r broses gyffredinol o ail-osod uned ar ôl derbyn  gwasanaeth wedi gwella'n gyson, gan ddringo fis ar ôl mis, o bwynt dechreuol o 76% ym mis Hydref 2015 i gyfartaledd o 99% am y flwyddyn 2016/17.

Ynghyd â'r llwyddiant yn ailosod eiddo, cynhaliodd y Tîm Cynnal a Chadw arolygiadau terfynu cyn-tenantiaeth i hysbysu tenantiaid sy'n gadael am eu cyfrifoldebau yng nghyswllt sut maent yn gadael yr eiddo a'r costau y gall fod yn rhaid iddynt eu talu os na chaiff yr eiddo ei adael ar safon foddhaol. Roedd y dull cyffredinol hwn yn gostwng y ffioedd a ailgodwyd ar denantiaid oedd yn fwy tebygol o gael eu had-dalu.

Daeth 134 annedd yn wag yn y flwyddyn 2016-17.

Heblaw am ailosod eiddo gwag, mae'r tîm wedi parhau i ddarparu'r gwasanaeth atgyweirio cyffredinol ac argyfwng hollbwysig i denantiaid.

Gwnaed 3,784 o swyddi atgyweirio yn ystod y flwyddyn ar gost o £501,100 oedd yn cynnwys 673 o swyddi argyfwng.

Bu gostyngiad mewn perfformiad yn ail hanner y flwyddyn fel canlyniad i brinder staffio sylweddol yn y tîm, a arweiniodd at benderfyniad i edrych ar y strwythur staffio. Fel canlyniad, ar ddiwedd y flwyddyn cafodd yr holl wasanaethau cynnal a chadw ymatebol a chynnal a chadw cynlluniedig eu cyfuno yn un tîm ar ddiwedd y flwyddyn. Dylai hyn roi gwasanaeth llyfnach i denantiaid a chynorthwyo i ddarparu gwasanaethau ardderchog.

"

Diolch yn fawr am drwsio fy moeler a fy ngwresogydd trochi. Fe wnaeth y peiriannydd wneud y gwaith yn gyflym ac effeithiol ac roedd yn gyfeillgar a chwrtais iawn. Dyn gwych, gwaith gwych.

Preswylydd

Roofus

NÔl I'R DUDALEN GARTREF