Top

Perfformiad Ariannol 2016-17

Sicrhau cynaliadwyedd ariannol Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Cafodd Tai Canolbarth Cymru flwyddyn lwyddiannus arall. Rydym wedi perfformio'n well na'r gyllideb, ac wedi cydymffurfio gyda holl ofynion ariannol y banciau a Llywodraeth Cymru.

Cafodd Tai Canolbarth Cymru flwyddyn lwyddiannus arall. Rydym wedi perfformio'n well na'r gyllideb, ac wedi cydymffurfio gyda holl ofynion ariannol y banciau a Llywodraeth Cymru.

Caiff cynlluniau ariannol y Gymdeithas ei llywio gan ddwy egwyddor; dim ond benthyca i fuddsoddi mewn darparu cartrefi newydd ac i gynhyrchu gwargedion. Mae'r gwargedion yn rhoi'r cyllid ar gyfer buddsoddi yn y cartrefi presennol a chynyddu nerth ariannol y Gymdeithas, tra bod y benthyca i fuddsoddi yn sicrhau y gellir darparu anheddau newydd i ateb yr angen tai lleol.

Mae incwm y Gymdeithas wedi parhau i dyfu, gan adlewyrchu nifer cynyddol y cartrefi y mae'r Gymdeithas yn ei rheoli erbyn hyn. Roedd cyfanswm incwm rhent a thaliadau gwasanaeth ar gyfer 2016-17 yn £7.0 miliwn, a sicrhawyd gwarged o £960,000.

Mewn termau bras iawn, caiff traean o hyn eu gwario yn cynnal a chadw'r cartrefi, a caiff traean arall eu gwario ar ddarparu gwasanaethau a rheoli'r Gymdeithas. Caiff y traean olaf eu gwario ar gefnogi datblygiadau newydd, drwy dalu costau llog ac ad-dalu benthyciadau. Mae'r rhaniad bras hwn o wariant yn debyg iawn i un yr ychydig flynyddoedd ariannol diwethaf.

Lle caiff fy mhunt ei gwario?

Lle caiff fy mhunt ei gwario?

Defnyddir y gwarged o £960,000 i alluogi ad-dalu'r arian a fenthycwyd i ddarparu'r cartrefi. Mae gan y Gymdeithas £39 miliwn o fenthyciadau ar hyn o bryd. Bydd angen i'r gwarged ym mlynyddoedd y dyfodol gynyddu ymhellach i sicrhau y gall y Gymdeithas ad-dalu'r benthyciadau dros y 30 mlynedd nesaf yn ôl gofynion banciau a chymdeithasau adeiladu.

Yn ogystal â chostau rhedeg y Gymdeithas, rydym yn parhau i fuddsoddi mewn darparu mwy o gartrefi a gwella ein cartrefi presennol.

Darparu mwy o gartrefi yw un o amcanion allweddol y Gymdeithas. I dalu am yr anheddau newydd hyn, mae'r Gymdeithas yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru am grantiau ynghyd â benthyca arian gan fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Y llynedd gwariodd y Gymdeithas bron £3.8 miliwn ar ein hasedau fel y dangosir yn y graff dilynol. Roedd y lefel hwn o wariant ar ddarparu cartrefi newydd yn is na £5.5 miliwn yn y flwyddyn ariannol flaenorol oherwydd llai o ddatblygiadau.

Perfformiad ariannol

Caiff y £4.5 miliwn a gaiff eu gwario ar ddarparu cartrefi newydd ei gyllido o grantiau gan Lywodraeth Cymru, ynghyd ag arian a fenthycwyd gan y banciau a chymdeithasau adeiladu. Mae'r rhenti a gaiff eu talu gan y tenantiaid yn y cartrefi newydd hynny yn talu'r llog a'r ad-daliadau ar y benthyciadau yma.

Buddsoddodd y Gymdeithas dros £0.9 miliwn mewn gwella'r cartrefi presennol, amnewid eitemau fel ffenestri, ceginau, ystafelloedd ymolchi a systemau gwresogi. Caiff y buddsoddiad hwn ei dalu o'r rhenti a dderbyniwyd ac nid drwy fenthyciadau.

Gydag ailstrwythuro staffio a strwythurau llywodraethiant wedi eu sefydlu, a chyllid cryf, mae'r Gymdeithas mewn lle da i dyfu ac mae'n parhau i ddarparu gwasanaethau rhagorol i'n cwsmeriaid.

Carl Leah
Rheolydd Cyllid

NÔl I'R DUDALEN GARTREF