Top

Trosolwg o'r Gymdeithas

Darparu mwy o dai fforddiadwy ar gyfer pobl Canolbarth Cymru

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn dangos bod Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, drwy waith caled ei staff ac Aelodau Bwrdd, yn gwella bywydau ei thenantiaid a hefyd y gymuned yn ehangach. Gobeithiwn y bydd y stori o ddiddordeb i chi.

Adroddiad y Cadeirydd

Hon yw fy nhrydedd flwyddyn, a'r flwyddyn olaf, i mi fel Cadeirydd y Gymdeithas. Yn wir, byddaf yn gadael y Bwrdd eleni ar ôl gwasanaethu fel Aelod Bwrdd am 11 mlynedd. Dros y blynyddoedd hynny rwy'n falch i fod wedi bod yn rhan o dîm a welodd y Gymdeithas yn tyfu i fod y llwyddiant y mae heddiw - yn ariannol, a hefyd yng nghyswllt perfformiad. Fodd bynnag, efallai mai'r hyn rwyf fwyaf  balch ohono yw'r ffaith ein bod wedi parhau i wella bywydau pobl, yn amlwg drwy ddarparu mwy o gartrefi yn y rhanbarth, ond hefyd lle'r ydym wedi defnyddio ein dulliau caffael i sicrhau cyflogaeth leol, hyfforddiant neu fuddion eraill i'r gymuned.

Yn ddiweddar gwelsom etholiadau cyngor yng Nghymru, ynghyd ag etholiad cyffredinol yn y Deyrnas Unedig a ddaeth â rhywfaint o ansicrwydd i'r farchnad breswyl.

Adroddiad y Cadeirydd

Yn y 12 mis nesaf, bydd y Gymdeithas yn colli cyfanswm o bedwar Aelod Bwrdd hir eu gwasanaeth sydd i ymddeol ar ôl cwblhau'r uchafswm cyfnod yn ein swyddi, yn ogystal â fi fy hunan.

Yn dilyn arfer llywodraethiant da, cynhaliodd y Gymdeithas raglen recriwtio yn hydref y llynedd i gael aelodau newydd i'r Bwrdd. Mae'n dda nodi i ni dderbyn deg ymateb rhagorol i'r hysbysebion ac y bu modd i ni benodi cyfanswm o bedwar Aelod newydd i Fwrdd Tai Canolbarth Cymru a dau aelod newydd i'w is-gwmni, Gofal a Thrwsio ym Mhowys (rhoddir manylion llawn islaw).

Mae'r Gymdeithas yn parhau i dyfu'n gyson drwy ei rhaglen datblygu a daeth â chyfanswm o 24 o anheddau newydd i reolaeth yn ystod y flwyddyn.

Yn Llanandras, fe wnaethom gwblhau cam cyntaf datblygiad newydd yn cynnwys 11 cartref gyda chymysgedd o fathau eiddo. Fe wnaethom gynnal diwrnod agored ar y stad ym mis Mawrth gyda dros 80 o bobl yn bresennol.

Ar ôl archwilio'r eiddo, dywedodd Kirsty Williams, Aelod Cynulliad Brycheiniog a Maesyfed:

“Roedd yn dda gweld cymaint o bobl yn edrych ar y tai ac roedd y rhai y siaradais â nhw yn gadarnhaol iawn am safon y cartrefi. Roeddwn yn arbennig o falch i gwrdd â'r fam ifanc a'i baban fydd yn symud i un o'r tai yn y dyfodol agos, ac roedd hynny'n dangos mor glir fanteision y datblygiad.”

Yn Llanidloes, gorffennodd y Gymdeithas ail gam stad Coed-y-Llan ac mae hefyd wedi ail-brynu dwy annedd, un yn y Drenewydd ac un arall yn Llandrindod.

Yn y Drenewydd rydym wedi ailddatblygu'r hen Lys Ynadon ac adeiladau'r Fyddin Diriogaethol a chaiff y safle'n awr ei alw yn Glan-y-Dŵr. Mae'n dda iawn nodi y cafodd y prosiect ei enwebu am ddwy wobr. Er na fuom yn llwyddiannus y tro hwn, teimlaf ei fod yn glod mawr i'n tîm datblygu y cafodd y prosiect ei ystyried yn haeddiannol i gael ei ystyried ar gyfer y gwobrau hyn. Dywedodd un o breswylwyr newydd y safle:

“Mae'r fflat yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fy mywyd gan fy mod yn ei chael yn anodd ar hyn o bryd i fynd o gwmpas, mae mor gyfleus ac mewn lleoliad hyfryd wrth yr afon. Mae gan yr ystafelloedd gymeriad gwych yn cynnwys nenfydau uchel ac rwy'n hoff iawn o'r siliau ffenestr dwfn. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at symud i fy nghartref newydd mewn lleoliad mor wych.”

Oherwydd yr hinsawdd ariannol bresennol mae ein his-gwmni, Gofal a Thrwsio ym Mhowys, wedi ad-leoli o Landrindod i'n swyddfeydd yma yn y Drenewydd. Mae'n parhau i ddarparu'r gwasanaeth pwysig iawn o gynorthwyo pobl hŷn i aros yn eu cartrefi eu hunain yn hytrach na mynd i ysbyty neu ofal preswyl. Mae hefyd yn rhedeg prosiect sy'n anelu i alluogi pobl i fynd adref ynghynt o ysbyty neu ofal preswyl.

Mae'r Gymdeithas wedi adrodd canlyniad ariannol ardderchog arall. Er gwaethaf pwysau cost ychwanegol, drwy reolaeth ariannol a rheoli cyllideb effeithlon, mae'r Gymdeithas ei hun wedi sicrhau gwarged o £960k, llawer uwch na'r hyn oedd yn y gyllideb. Cynhyrchu'r gwargedion hyn sy'n galluogi'r Gymdeithas i ad-dalu ei benthyciadau a darparu cyllid i gefnogi cartrefi newydd a gwelliannau gwasanaeth.

Fel y soniais yn y dechrau, dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn colli aelodau hir eu gwasanaeth o'r Bwrdd fydd yn ymddeol dan ymarfer llywodraethiant da. Felly, hoffwn ddiolch i Ray Dowling, sy'n sefyll i lawr eleni, am ei un mlynedd ar ddeg o wasanaeth ffyddlon i Tai Canolbarth Cymru a dymuno'n dda iddo ar gyfer y dyfodol. Bu Ray yn angerddol dros gydraddoldeb ac amrywiaeth, yn ogystal â hyrwyddo llais tenantiaid.

Hoffwn ddiolch i fy nghydweithwyr am fy ethol yn Gadeirydd y Gymdeithas am y tair blynedd ddiwethaf ac yn Ddirprwy Gadeirydd am y pedair blynedd flaenorol.

Hoffwn ddiolch i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr, staff ac yn bwysicaf oll ein cwsmeriaid - y tenantiaid - am yr holl arweiniad a chefnogaeth a roddwyd i mi yn ystod fy un mlynedd ar ddeg gyda'r Gymdeithas. Hefyd hoffwn ddiolch i Peter Swanson, fy Nirprwy, am ei help yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

Yn olaf, hoffwn estyn fy nymuniadau gorau i'r Gymdeithas a phawb sy'n gysylltiedig gyda Tai Canolbarth Cymru ar gyfer yr amserau diddorol a heriol sydd i ddod. Edrychaf ymlaen at ddarllen am lwyddiannau'r dyfodol fel sylwedydd o'r tu allan, ond gyda diddordeb mawr.

David O. Evans F.R.I.C.S. 
Cadeirydd

Neges gan y Prif Weithredydd

Roedd gweithio i sicrhau rhagoriaeth yn y gwasanaethau y mae'n eu darparu yn amcan mawr i'r Gymdeithas dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a pharhaodd bodlonrwydd tenantiaid i gynyddu yn ystod y flwyddyn. Yn wir, pan gaiff ei meincnodi yn erbyn cymdeithasau eraill, rhoddodd ein tenantiaid ni yn y chwarter uchaf ar gyfer “gwasanaeth cyffredinol; gwerth am arian am rent a gwrando ar eu barn”.

Cyflawnwyd hyn mewn amgylchedd o gyfyngiadau parhaus ar y sector cyhoeddus ac ansicrwydd ariannol a gwleidyddol. Felly, nid oedd yn syndod bod sicrhau hyfywedd ariannol y Gymdeithas a'i his-gwmni Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn flaenoriaeth bwysig ar gyfer y flwyddyn.

Neges gan y Prif Weithredydd

Y prif fater ar gyfer cyllid y Gymdeithas oedd, wrth gwrs, ei hincwm rhent; sicrhau fod ôl-ddyledion rhent, a rhent a gollwyd oherwydd unedau gwag, mor isel ag sydd modd. Cafodd ôl-ddyledion rhent eu gostwng i'r swm isaf erioed a chafodd unedau eu hailosod ynghynt nag mewn blynyddoedd blaenorol. Yn anffodus, golygodd gohiriadau gyda'n cynlluniau newydd y derbyniwyd llai o rent nag a gynlluniwyd.

Wynebodd Gofal a Thrwsio ym Mhowys ddyfodol mwy ansicr, ar ôl wynebu toriad yn ei gyllid sector cyhoeddus o tua £90,000. Mae'n anochel i'r gwasanaeth gael ei gwtogi a symudodd nifer is o staff yn ôl i Tŷ Canol, gan arwain at ostyngiad mewn costau gweithredu nid yn lleiaf drwy ganoli rhai swyddogaethau swyddfa gefn. Penodwyd Cyfarwyddydd newydd tuag at ddiwedd y flwyddyn a chytunwyd ar ffrydiau cyllid newydd, sydd wedi galluogi'r Asiantaeth i ehangu eto yn ystod 2017.

Mae cynnal a chadw eu cartrefi yn un o'r meysydd gwasanaeth lle mae tenantiaid yn llai bodlon. Yn wir, mae tenantiaid yn gyson wedi dynodi hyn fel eu prif flaenoriaeth. Yn ystod y flwyddyn ymatebodd y Gymdeithas drwy fuddsoddi £1 miliwn mewn cynnal a chadw ei hanheddau ac ailstrwythuro'r gwasanaeth cynnal a chadw i roi mwy o staff yn eu lle i gyflawni ar gyfer y dyfodol.

Er bod ein gwasanaethau i denantiaid yn bwysig iawn, nid nhw yw ein hunig gwsmeriaid ac mae'n bwysig ein bod yn parhau i ddarparu cartrefi newydd ar gyfer y rhai nad ydynt eisoes yn denantiaid i ni. Ar gyfartaledd, mae'r Gymdeithas yn anelu i ddatblygu tua 30 o gartrefi newydd bob blwyddyn a byddem wedi cyrraedd y targed hwn heblaw am yr oedi gyda chynllun y Tabernacl yn Aberystwyth, lle diddymwyd y contractwr. Ar y llaw arall, roedd y cynlluniau a ddechreuwyd yn y flwyddyn gryn dipyn yn uwch na'r targed ac yn 2017, dylai nifer y cartrefi newydd a gaiff eu cwblhau fod yn fwy na'r 30 yn y cynlluniau.

Roedd ennill y contract i ddatblygu Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron a Chynllun Gofal Ychwanegol yn Nhregaron yn llwyddiant pwysig yn ystod y flwyddyn. Hwn yw'r cynllun cyntaf o'i fath i'r Gymdeithas ei gynnal ers 1991 ac mae'n llawer mwy uchelgeisiol, yn cynnwys meddygfa teulu, fferyllfa a'r tîm nyrsio cymunedol ar gyfer yr ardal.

Daw pob blwyddyn â'i heriau ac nid oedd 2016 yn eithriad, ond drwy waith parhaus y timau staff, mae gwasanaethau wedi parhau i wella er cyfyngiadau ariannol parhaus. Da iawn “Tîm Canolbarth Cymru!”

Penodi aelodau bwrdd newydd

Mae Grŵp Tai Canolbarth Cymru yn falch iawn i groesawu pum Aelod newydd a gafodd eu cyfethol i ymuno â Bwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru a dau aelod newydd a gyfetholwyd i ymuno â Bwrdd ei is-gwmni Gofal a Thrwsio ym Mhowys.

Cynhaliwyd ymgyrch hysbysebu eang ar gyfer Aelodau Bwrdd newydd ddiwedd mis Medi 2016 lle edrychodd y Gymdeithas yn arbennig am bobl ifanc, merched, yn siarad Cymraeg a gyda gwybodaeth o Ddatblygu, y Gyfraith a Chyfrifeg, i helpu cyfeirio ei strategaeth a'i busnes dros yr ychydig flynyddoedd nesaf cyffrous. Mewn ymgyrch ar wahân, cafodd tenantiaid hefyd eu hannog i wneud cais i ddod yn Aelodau Bwrdd.

Penodi aelodau bwrdd newydd

Buom yn ffodus i dderbyn 10 cais ardderchog ac yn dilyn proses gyfweld, cymeradwyodd y Bwrdd Rheoli benodiad:

Ms. Elenor Bonner-Evans, uwch gyfreithwraig, sydd â fferm yn Nyffryn Dyfi; Mr Tony Bowron, a weithiodd am 35 mlynedd ar lefel uwch yn y sector tai fforddiadwy; Ms. Joy Garfitt, Cyfarwyddydd Cynorthwyol Iechyd Meddwl gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a chyn Bennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys; Mr Daniel Lewis, Rheolydd Dirnadaeth Busnes Cartrefi Melin ac ymddiriedolydd elusen sy'n cefnogi pobl ifanc ddigartref a menywod agored i niwed a Mrs. Pamela Smith, tenant o Lanidloes, sydd hefyd yn gynghorydd tref.

Fe wnaeth Bwrdd Gofal a Thrwsio ym Mhowys benodi Mr. Rhydian Davies, siaradwr Cymraeg sy'n Swyddog Prosiectau Strategol i Lywodraeth Cymru a Mr. Stewart Davison, Pennaeth Datblygu Busnes gyda Capita Systems ac Aelod o Fwrdd Shelter Cymru a Gofal.

Bydd pob un o'r saith yn aelodau wedi'u cyfethol tan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Asiantaeth ar 24 Gorffennaf a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ar 2 Awst, lle gallant gyflwyno eu hunain ar gyfer eu hethol i'r Byrddau Rheoli priodol.

Mae gan y cyfan uchod gyfoeth o wybodaeth a phrofiad yn eu meysydd perthnasol ac rwy'n falch i nodi eu bod eisoes yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at redeg y sefydliad.

Mae llywodraethiant da yn parhau i fod yn sylfaenol i'n llwyddiant ac mae recriwtio 4 Aelod newydd yn ystod y flwyddyn gyda chyfoeth o brofiad eisoes yn gwneud cyfraniad i'n dyfodol

Shane Perkins, Prif Weithredydd

Penodi aelodau bwrdd newydd

"

Da iawn chi Tîm Canolbarth Cymru! Mae eich gwaith caled cyson wedi gweld gwasanaethau yn parhau i wella eto eleni er gwaethaf cyfyngiadau ariannol parhaus.

Prif Weithredydd

Roofus

NÔl I'R DUDALEN GARTREF