Top

Ymgysylltu gyda'n cymuned

Cefnogi a gweithio gyda chymunedau i wella ein gwasanaethau

Drwy waith caled y tîm Tai Cymunedol a'r Swyddog Cyfranogiad Cymunedol, darllenwch sut y gweithiwn gyda phreswylwyr i wella gwasanaethau a helpu i adeiladu cymunedau.

Tai Cymunedol

Un o brif feysydd gwaith y tîm Tai Cymunedol yw trefnu i weld a gosod anheddau gwag. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom ail-osod 190 annedd ynghyd ag ail gam y cynllun newydd yng Nghoed y Llan yn Llanidloes a'r fflatiau yng Nglan y Dŵr yn y Drenewydd (cyfanswm o 18 annedd).

Yn anffodus, maes arall o waith ar gyfer y tîm Tai Cymunedol yw mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac achosion eraill o dorri amodau tenantiaeth. Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae'r tîm wedi trin 29 o achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol difrifol. Roedd hyn yn cynnwys saith achos difrifol iawn, a arweiniodd at i'r tîm orfod mynd i'r llys ar gyfer cael meddiant eiddo. Mewn dau o'r saith achos hynny, bu hefyd yn rhaid i ni ofyn am waharddebau ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn ceisio stopio torri tenantiaethau tra ceisid meddiant llawn o'r eiddo gan y llys.

Fe wnaeth y tîm barhau gyda digwyddiadau "Caru eich Cartref"; prosiect ymbarél lle cynhelir nifer o ddigwyddiadau cymunedol ar hyd a lled Ceredigion a Phowys. Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom gynnal digwyddiadau megis cerfio pwmpen a gwneud cawl, te prynhawn, plannu a dangos basgedi crog, casglu sbwriel, ymwybyddiaeth o gyflymder, dyddiau hwyl a phobi ac addurno teisennau. Mae'r digwyddiadau hyn yn rhan bwysig o'n dull gweithredu ataliol; atal ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Gwnaeth y tîm ddefnydd ardderchog o'n cyllideb £15,000 Gwella Stad. Bu modd i ni ddefnyddio'r gyllideb hon i osod systemau teledu cylch cyfyng mewn nifer o gynlluniau lle'r oedd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem neilltuol. Gosodwyd offer mewn blociau o fflatiau yn y Trallwng a Llandrindod am y tro cyntaf neu cafodd y system bresennol ei gwella. Mae'r buddsoddiad wedi bod yn werthfawr tu hwnt i ni a hefyd asiantaethau eraill megis yr Heddlu.

Bu ffocws cryf eleni ar sefydlu grwpiau cymunedol. Sefydlwyd nifer o grwpiau yn Llandrindod a'r Trallwng a bydd mentora yn parhau. Mae trigolion yr ardaloedd hyn yn adhawlio eu cymunedau, er lles pawb.

Mid Wales Housing - estate

Cyfranogiad Cymunedol

Cawsom flwyddyn brysur iawn yn yr adran Cyfranogiad Cymunedol; ers dod yn Swyddog Cyfranogiad Cymunedol ym mis Gorffennaf y llynedd, rwyf wedi ymdrechu i barhau â'r holl gyfranogiad a phrosiectau blaenorol yn ogystal â threfnu prosiectau a digwyddiadau newydd ar draws y siroedd yn ystod y flwyddyn.

Sglodion a Sgwrs

Mae Sglodion a Sgwrs yn gyfarfod misol a gynhelir mewn gwahanol ardaloedd ym Mhowys a Cheredigion. Mae'n gyfle da i siarad am y pethau sy'n bwysig i breswylwyr am eu cartrefi ac i glywed am weithgareddau Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Rydym wedi cynnal digwyddiadau Sglodion a Sgwrs mewn 10 ardal ers mis Gorffennaf, gyda 61 tenant yn mynychu sesiynau ar draws y ddwy sir. Mae Cyngor Ar Bopeth wedi mynychu llawer o'r digwyddiadau hyn ac fel canlyniad i'w cyngor, mae preswylwyr wedi arbed arian ar filiau. Dywedodd un a fu'n bresennol:

"Mae wedi arbed cymaint o arian i fi"

"Roedd Sglodion a Sgwrs yn ddefnyddiol iawn, ac fe wnaeth fy helpu i gael gwasanaeth gwell"

Bu'r sylwadau cadarnhaol o'r cyfarfodydd yn gadarnhaol; dyma rai ohonynt:

"Roedd yn dda iawn a ddefnyddiol"

"Defnyddiol iawn gyda llawer o wybodaeth"

"Cwrdd diddorol i drafod ein problemau, da clywed beth sydd gan Tai Canolbarth Cymru ar y gweill"

Fforwm Tenantiaid a Thrigolion

Mae'r Fforwm Tenantiaid a Phreswylwyr yn grŵp o denantiaid a phreswylwyr sy'n cwrdd bob yn ail fis i adolygu polisïau a thrafod materion yn ymwneud â rhedeg Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Cynhaliwyd saith cyfarfod o'r Fforwm yn ystod y flwyddyn. Rydym wedi recriwtio un aelod newydd ac mae gennym saith tenant ar y Fforwm ar hyn o bryd. Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd i'r Fforwm a hoffwn annog preswylwyr sydd â diddordeb i gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth. Hoffwn ddiolch i'r aelodau presennol am eu hymrwymiad, gwaith caled ac ymroddiad i wella'r gwasanaeth.

Cronfa Datblygu Cymunedol

Mae'r Gronfa Datblygu Cymunedol yn cefnogi cymunedau i gydweithio i wella'r amgylchedd y maent yn byw ynddo. Gall preswylwyr wneud cais am hyd at £5,000 i ddatblygu eu syniadau prosiect.

Eleni rydym wedi cwblhau pum prosiect ar gyfanswm o £9,000. Mae'r prosiectau wedi cynnwys gardd yng Nghwrt Montpellier yn Llandrindod, gwelyau blodau yng Nghwrt William Ainge yn y Trallwng, carpedi newydd ar ardaloedd cymunedol mewn dau o'n hadeiladau mawr, erial lloeren newydd yn y Drenewydd a £5,000 tuag at faes chwarae pentref yn Sarn.

Tripiau Dydd a Digwyddiadau

Rydym yn trefnu tripiau ar gyfer rhai o'n cynlluniau â chymorth a lesddeiliaid. Eleni ymwelodd grŵp o Gerddi Rheidol a Llys Hen Ysgol, Aberystwyth â Neuadd Gregynog ger y Drenewydd. Rhoddodd y llyfrgellydd yn Neuadd Gregynog sgwrs ddiddorol tu hwnt am y chwiorydd Davies a'u casgliad celf. Gawsom ginio yng Ngregynog cyn cael taith dywys o amgylch hen gartref y chwiorydd Davies. Mae'r tripiau'n annog ein preswylwyr hŷn i gwrdd â’i gilydd, treulio amser gyda'i gilydd a mwynhau profiadau newydd.

Ac i'r genhedlaeth iau, yn hanner tymor yr hydref, aethom ag wyth o bobl ifanc egnïol 8-13 oed i Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Penffordd-las am ddiwrnod o weithgareddau. Mwynhaodd y bobl y saethyddiaeth ac adeiladu rafftiau, ac yna fynd ar eu rafft ar draws Llyn Clywedog. Roedd y bobl ifanc wrth eu bodd  ac roedd yn gyfle gwych i'n tenantiaid newydd ddysgu sgiliau newydd, adeiladu hyder, darganfod galluoedd newydd a gwneud ffrindiau newydd. Roedd hefyd yn gyfle i staff Tai Canolbarth Cymru ganfod mwy gan y bobl ifanc am yr hyn sy'n bwysig iddynt yn eu cartrefi a'u cymunedau.

Prosiectau eraill

Mae prosiectau eraill y gwnaethom gymryd rhan ynddynt ystod y flwyddyn yn cynnwys Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn lle byddwn yn plannu ardaloedd gwyrdd ar stadau Tai Canolbarth Cymru, gyda blodau gwyllt er mwyn annog a denu gwenyn.

Mae Edible Mach Maethlon yn gynllun ym Machynlleth i blannu ffrwythau a llysiau mewn ardaloedd cymunol o amgylch y safle, yn ogystal â gardd gymunedol ar gyfer preswylwyr i hel cynnyrch a mwynhau.

Rydym hefyd wedi trefnu prynhawn cwis a threfnu bodlondeb ym Modlondeb, Llanidloes, digwyddiad sieri a mins pei a dosbarthiadau celf yng Ngerddi Rheidol a Llys Hen Ysgol, Aberystwyth.

Rwyf hefyd wedi cymryd rhan yn yr agenda ataliaeth 'Caru eich Cartref' gyda'r tîm Tai Cymunedol lle rydym wedi cynnal dyddiau pobi gyda thenantiaid ifanc, cerfio pwmpenni, te prynhawn, diwrnod hwyl a dyddiau sgip.

Tripiau Cwch Camlas

Mae Ymddiriedolaeth Heulwen yn cynnal tripiau cwch camlas o'r Trallwng ar hyd y gamlas, yn rhoi cyfle i'n preswylwyr tai â chymorth a'u gweithwyr cymorth i fwynhau diwrnod allan ar gamlas Sir Drefaldwyn. Mae lifftiau hydrolig yn y ddau gwch camlas i alluogi mynediad rhwydd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Eleni fe wnaethom gynnal pump trip cwch camlas gyda dros 50 o bobl yn mynychu. Roedd mor boblogaidd fel y byddwn yn cynnal tripiau eto eleni. Dywedodd y rhai a fynychodd:

"Diolch yn fawr, fe wnes fwynhau'r trip yn fawr iawn"

"Diwrnod braf a hamddenol allan"

Jo Hughes
Swyddog Cyfranogiad Cymunedol

Cyfranogiad cymunedol

"

Roedd Sglodion a Sgwrs yn ddefnyddiol iawn, ac fe wnaeth fy helpu i gael gwasanaeth gwell.

Tenant cymdogaeth

Roofus

NÔl I'R DUDALEN GARTREF